Xuất bản thông tin

Kết quả học tập

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN 

      
       1. Hệ Cao đẳng :
 
                       - Năm thứ nhất  
                                    Học kỳ I
                                            Lần 1:
                                                 K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1
                                                K36:  36CĐTH136CĐTH2
                                             Lần 2
                                                  K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1;
                                      Học kỳ II 
                           
                                            Lần 1:
                                                 K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1; 
                                                               
                                            Lần 2

                                                 K34: 34CĐNL;  34CĐTH; 34CĐVT1; 

34CĐVT2

                      - Năm thứ hai (2008-2009)
                                     Học kỳ III
                                           Lần 1:

                                                K34: 34CĐNL34CĐTH; 34CĐVT1

   Lần 2:
    K34: 34CĐNL34CĐTH; 34CĐVT1;
                                         Học kỳ IV

 Lần 2: K34: 34CĐNL34CĐTH; 34CĐVT1;34CĐVT2

                                                             

       - Năm thứ ba (2009-2010)

                                     Học kỳ V
                                           Lần 1:

                                                K34:       34CĐTH;         

 

       2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:                     
                                                            
                      - Năm thứ hai (2008-2009)
                                                

                                                 Năm học

                                                             K35:35ĐCN; 35ĐV; 35ML1; 35ML2;  35MT;  

                                             35TĐH;   35TH