Xuất bản thông tin

Quyết định công nhận học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường và thi tay nghề năm học 2009 -

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH
...............................
 Số:          /QĐ - ĐTĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...............................................
 

                                                                                    Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc công nhận học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp trường
 Năm học 2009 – 2010
...........................................................
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
 
          - Căn cứ Quyết định số 5194 /QĐ - BGD&ĐT ngày 19/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;
- Căn cứ Hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi Trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội năm học 2009-2010 số 6998/SGD &ĐT, ngày 17/08/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
          - Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi học sinh giỏi cấp trường (lần 2) ngày 29/12/2009;
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Công nhận 32 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2009 – 2010.  
Trong đó :  
+ Giải Nhất:                   08 h/s
+ Giải Nhì :                    05 h/s
+ Giải Ba    :                  09 h/s
+ Giải Khuyến khích    :   10 h/s
                             ( có danh sách 32 học sinh kèm theo )
 
Điều2: Các học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp trường được hưởng mọi chế độ quyền lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ.
 
Điều 3 : Các ông, bà phụ trách các phòng khoa chức năng và các học sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                     KT . HIỆU TRƯỞNG
                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Lưu VT
     
 
           Phạm Việt Dũng
 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH
...............................
 Số:          /QĐ - ĐTĐL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...............................................
 

 
                                                                                    Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010
 
                                                                 QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc công nhận học sinh sinh viên đạt giải kỳ thi tay nghề cấp trường
 Năm học 2009-2010
...........................................................
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
 
          - Căn cứ Quyết định số 5194 /QĐ - BGD&ĐT ngày 19/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;
 
          - Căn cứ kế hoạch Hội thi tay nghề Thành phố năm 2010 số 1761/KH-SLĐTBXH ngày 20/10/2009 của của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội;
 
          - Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi tay nghề cấp trường năm học 2009-2010    ( lần 2) ngày 29/12/2009;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Công nhận 23 học sinh sinh viên đạt giải kỳ thi tay nghề cấp trường năm học 2009-2010  
Trong đó :  
+ Giải Nhất: 14 hssv
+ Giải Nhì : 03 hssv
+ Giải Ba    : 05 hssv
+ Giải KK   : 01 hssv
                      ( có danh sách kèm theo )
 
Điều2: Các học sinh sinh viên đạt giải kỳ thi tay nghề cấp trường được hưởng mọi chế độ quyền lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ.
 
Điều 3 : Các ông, bà phụ trách các phòng khoa chức năng và các học sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                   KT . HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Lưu VT
     
 
   Phạm Việt Dũng