Xuất bản thông tin

Lịch học bù - Khóa 36 Hệ TCCN

LỊCH HỌC BÙ  – HỆ TCCN K36
 
Năm học 2009 - 2010
 
 
Thời gian:        Từ 24/05/2010 đến 05/06/2010 
Buổi sáng:       Thi từ tiết 2 (7h35) 
Buổi chiều:      Thi từ tiết 8 (13h20)
 
 
Lớp
Thứ/ngày
Phòng
Môn
Số tiết
Giáo viên
 
Sáng thứ 2 (24/05)
Sân GDTC1
GDTC
 
Tiến
36ML1
Sáng + Chiều
Thứ 3 (01/06)
F 103
THĐÔ2
Ca 1 + Ca 2
 
Cương
36ML2
Sáng thứ 3 (25/05)
H 105
Tiết 2,3,4
ĐTCN
 
Hiệu
Sáng thứ 5 (27/05)
F 103
THĐÔ2
Ca 1
5
Đ.Tân
Sáng + Chiều
Thứ 3 (01/06)
G 102
THĐCB2
Ca 3
 
Hiệu
36ML3
Sáng thứ 2 (24/05)
F 102
THĐÔ2
Ca 1
5
Đ.Tân
Sáng thứ 5 (27/05)
F 102
THĐÔ2
Ca 2
 
Đ.Tân
36MT
Sáng thứ 3 (25/05)
H 108
Tiết 2,3,4
VXL
 
Thiện
36TH
Sáng thứ 4 (02/06)
H 104
VTLT
5
Loan
Sáng thứ 6 (04/06)
H 208
VTLT
5
Loan