Xuất bản thông tin

Các trung tâm

   CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG 

 

 

Đơn vị

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ, Điện thoại

Trung tâm

Đào tạo, HN & PT Công nghệ

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung

PGĐ Trung tâm

Địa chỉ: K110 

Điện thoại: 

(0243)7673896, Số lẻ: 104

Trung tâm

Thông tin Thư viện

ThS. Phạm Thị Minh Nguyệt

PGĐ phụ trách

Địa chỉ: B 301

Điện thoại: 

(0243)7673896, Số lẻ: 117