Xuất bản thông tin

Danh sách cấp học bổng khóa 38,39 CĐLT HK1 năm học 2012 - 2013

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
 
DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 KHOÁ 38,39 HỆ  CĐLT
Kèm theo Quyết định số 214 /QĐ-ĐTĐL  ngày 13 tháng 08 năm 2013 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội

 

 
 
TT
Mã HSSV
Họ và tên
Kết quả học tập và rèn luyện
Loại HB
Ghi chú
TBC học tập
XL rèn luyện
Lớp 38CLTH
TS Học bổng
3
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
3
Loại 3:
0
1
384LT10095
Dương Đình Thức
8,71
Xuất sắc
2
 
2
384LT10087
Nguyễn Thị Đoan
8,19
Tốt
2
 
3
384LT10084
Nguyễn Anh Tuấn
8,19
Tốt
2
 
Lớp 38CLVT
TS Học bổng
7
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
4
Loại 3:
3
1
384LV10121
Phí Thị Tuyết
 
8,74
Xuất sắc
2
 
2
384LV10140
Ngô Quang Thành
8,21
Tốt
2
 
3
384LV10113
Nguyễn Trường Minh
8,21
Khá
3
 
4
384LV10138
Đinh Bá Sự
 
8,18
Khá
3
 
5
384LV10127
Nguyễn Trang Đài
8,12
Xuất sắc
2
 
6
384LV10128
Nguyễn Thế Đoàn
8,00
Tốt
2
 
 
7
384LV10139
Hoàng Thị Tấm
7,94
Tốt
3
 
Lớp 38CLNL
TS Học bổng
9
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
1
Loại 3:
8
1
384LM10033
Nguyễn Trung Dũng
8,14
Xuất sắc
2
 
2
384LM10053
Phạm Văn Quang
7,68
Tốt
3
 
3
384LM10015
Đoàn Ngọc Thuỷ
7,65
Tốt
3
 
4
384LM10036
Hoàng Văn Đoàn
7,62
Tốt
3
 
5
384LM10052
Trần Văn Phú
7,49
Tốt
3
 
6
384LM10037
Phan Văn Đức
7,41
Tốt
3
 
7
384LM10047
Nguyễn Văn Long
7,41
Tốt
3
 
8
384LM10042
Trần Văn Huấn
7,35
Tốt
3
 
9
384LM10059
Trần Quang Tài
7,32
Tốt
3
 
Lớp 39CLTH
TS Học bổng
2
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
2
1
394LT10046
Vũ Văn Quân
7,18
Tốt
3
 
2
394LT10036
Nguyễn Danh Chiến
7,15
Khá
3
 
Lớp 39CLTT
TS Học bổng
2
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
2
1
394LV10087
Phạm Đức Duy
7,69
Xuất sắc
3
 
2
394LV10100
Vũ Thị Yến
7,28
Xuất sắc
3
 
Lớp 39CLKTN
TS Học bổng
3
Trong đó
Loại 1:
0
Loại 2:
0
Loại 3:
3
1
394LM10025
Nguyễn Văn Nam
7,70
Xuất sắc
3
 
2
394LM10005
Nguyễn Văn Hưng
7,07
Xuất sắc
3
 
3
394LM10034
Vũ Văn Trụ
7,03
Tốt
3
 
 
 
KẾT QUẢ TỔNG HỢP 
TT
HỆ ĐÀO TẠO
LOẠI 1
LOẠI 2
LOẠI 3
TỔNG
 
1
Hệ CĐLT K38
0
8
11
19
 
2
Hệ CĐLT K39
0
0
7
7
 
 
 
Tổng
 
0
 
8
 
18
 
26
 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2013
Thư ký hội đồng
(Đã ký)
 
Phạm Trường Sinh