Xuất bản thông tin

Danh sách dự kiến HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập các khóa (tại trường) HK II năm học 2018-2019

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 

KHÓA 43, 44, 45 HỆ CAO ĐẲNG; KHÓA 43 HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ 

KHÓA 44, 45 HỆ TRUNG CẤP (TẠI TRƯỜNG)

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019