Xuất bản thông tin

Danh sách dự kiến HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập, K46 hệ Cao đẳng, K45 hệ Trung cấp (TT GDTX)

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN

HSSV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Khóa 46, hệ Cao đẳng - Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

Khóa 45, hệ Trung cấp - TT GDTX - năm học 2019 - 2020