Xuất bản thông tin

Danh sách HSSV bị cảnh báo lần 2 kỳ 1 K46 (đợt 2) và lần 1 kỳ 1 K47 năm 2021

 

TỔNG HỢP

Danh sách HSSV bị cảnh báo lần 2 kỳ 1 K46 (đợt 2) và

Danh sách HSSV bị cảnh báo lần 1 kỳ 1 K47 năm 2021