Xuất bản thông tin

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 39

 Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 39

 

 

STT Họ tên Ngày sinh Điểm thi Tốt nghiệp TBC Toàn khoá Xếp loại rèn luyện toàn khóa Điểm xếp loại tốt nghiệp Xếp loại
tốt nghiệp
Ghi chú
Tốt nghiệp chính trị Lý thuyết nghề Thực hành nghề
NGHỀ: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
01 Nguyễn Văn Linh 29/4/1994 7 8 7 6.2 Khá 6.8 TB Khá  
02 Viên Đình Sự 7/10/1993 7 8 7 6.8 Xuất Sắc 7.1 Khá