Xuất bản thông tin

Danh sách sinh viên được học tiếp, tạm ngừng học và buộc thôi học (khóa 40_kỳ 4)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP, TẠM NGỪNG HỌC VÀ BUỘC THÔI HỌC

(khóa 40 - kỳ 4)

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP THEO LỚP

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC THEO LỚP

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC THEO LỚP