Xuất bản thông tin

DS HSSV bị cảnh báo HK1 K46 năm học 2019 - 2020 (dự kiến) và DS xét lên lớp K43 được học tiếp HK1 năm học 2019 - 2020 (dự kiến)

 

DANH SÁCH HSSV BỊ CẢNH BÁO HỌC KỲ 1 KHÓA 46

NĂM HỌC 2019 - 2020 (DỰ KIẾN) VÀ

 

DANH SÁCH XÉT LÊN LỚP KHÓA 43 ĐƯỢC HỌC TIẾP HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2019 - 2020 (DỰ KIẾN)