Xuất bản thông tin

Kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 41 hệ Cao đẳng nghề

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 41

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

STT LỚP SĨ SỐ THỜI GIAN THI
(Dự kiến) Môn thi Hình thức Ngày thi Phòng thi
1 41KTML 24 LT nghề Vấn đáp 20/06 H104
TH nghề Thực hành 22/06 K01
Chính trị Tự luận Chiều 16/06 H108

                                                                                   

Chú ý:

- Các buổi thi bắt đầu từ tiết 2 (buổi sáng) hoặc từ tiết 8 (buổi chiều)                                            

- Sinh viên dự thi tốt nghiệp phải đem theo thẻ sinh viên (hoặc CMND)