Xuất bản thông tin

Kết quả thi tốt nghiệp lớp 38CNML

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 38CNML

 

STT

Họ tên

Ngày sinh

Điểm thi

Ghi chú

Tốt nghiệp chính trị

Lý thuyết nghề

Thực hành nghề

01

Lê Viết Lành

2/1/1991

7

8

7

 

02

Đỗ Danh Linh

11/4/1993

6

7

7

 

03

Nguyễn Đình Lỡ

12/10/1991

8

7

7

 

04

Bạch Văn Vinh

1/17/1993

8

7

6

 

05

Hà Đức Bình

5/21/1993

7

8

7

 

06

Hà Đức Cảnh

5/18/1993

8

9

8

 

07

Phạm Trọng Chính

5/1/1982

7

9

8

 

08

Trần Quang Dương

1/5/1993

7

7

7

 

09

Nguyễn Văn Hậu

5/17/1993

8

8

7

 

10

Mạc Văn Học

8/19/1993

5

7

7

 

11

Nguyễn Duy Hùng

6/7/1993

6

7

7

 

12

Bùi Văn Lực

8/18/1989

7

7

7

 

13

Trần Văn Tân

2/13/1993

8

8

8

 

14

Nguyễn Văn Tiến

9/10/1991

7

8

7

 

15

Hà Quang Trung

6/22/1993

5

7

5

 

16

Lê Hồng Tuyên

4/20/1987

8

9

8

 

17

Nguyễn Hữu Mạnh

4/20/1991

6

7

7

K37CNML