Xuất bản thông tin

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ĐCN NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ĐCN NĂM HỌC 2013 - 2014

 

           
STT Họ tên Ngày sinh   Ghi chú(*)
TN Chính trị Lý thuyết tổng hợp Thực hành nghề nghiệp
1 Nguyễn Mạnh Duy 6/1/1994 6 8 7  
2 Nguyễn Đình Đạt 8/18/1993 7 8 8  
3 Nguyễn Ngọc Hiếu 8/12/1994 9 9 9  
4 Nguyễn Văn Hoàng 9/8/1993 8 7 6  
5 Nguyễn Xuân Huy 9/5/1994 6.5 7 8  
6 Lê Việt Hưng 7/23/1994 8.5 8 7  
7 Đỗ Xuân Lộc 10/26/1994 6 8 8  
8 Ngô Đình Luyến 12/4/1994 6 9 9  
9 Phương Phú Quang 8/18/1994 7 8 7  
10 Lê Văn Sơn 10/5/1993 6.5 7 7  
11 Nguyễn Minh Thành 9/2/1994 7.5 8 8  
12 Đỗ Hoàng Trung 8/5/1993 6 7 7  
13 Nguyễn Văn Trường 4/4/1993 8.5 8 9  
14 Trần Văn Báu 9/2/1994 7 8 7  
15 Lê Văn Cường 12/15/1992 8 9 8  
16 Phạm Phúc Đạo 3/20/1993 7.5 7 8  
17 Phạm Đức Hải 8/18/1991 9 9 7  
18 Trương Văn Hiến 8/24/1992 8 8 8  
19 Lê Văn Hưởng 9/17/1993 7.5 6 7  
20 Nguyễn Quang Linh 10/6/1993 7 8 7  
21 Tăng Ngọc Nam 6/2/1992 7 9 9  
22 Phạm Văn Quang 3/2/1992 7 9 7  
23 Phan Văn Quảng 2/1/1994 7.5 8 8  
24 Bùi Văn Sáng 2/13/1994 7.5 9 9  
25 Phạm Văn Sơn 8/26/1994 9 6 6  
26 Nguyễn Cường Thịnh 4/7/1988 6.5 9 9  
27 Đinh Hữu Thuận 1/28/1992 5.5 8 7  
28 Vũ Thanh Tùng 10/5/1994 7 8 7  
29 Nguyễn Văn Tưởng 2/28/1994 7.5 7 7  
30 Nguyễn Tuấn Vũ 8/22/1994 7 7 7