Xuất bản thông tin

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ĐV NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ĐV NĂM HỌC 2013 - 2014

 

             
STT Họ tên Ngày sinh   Ghi chú(*)
TN Chính trị Thực hành nghề nghiệp Lý thuyết tổng hợp
1 Trần Văn Đĩnh 6/3/1994 5 5 5  
2 Uông Văn Hiếu 12/23/1993 8 7 5  
3 Trịnh Minh Khôi 7/27/1994 6.5 6 6  
4 Nguyễn Thành Luân 11/21/1994 6 7 7  
5 Trịnh Việt Phong 12/17/1994 7 6 5  
6 Vũ Ngọc Quân 5/22/1994 6.5 7 7  
7 Phạm Ngọc Sơn 8/5/1991 7.5 6 6  
8 Đỗ Ngọc Chương 9/27/1994 6.5 8 8  
9 Vũ Năng Cường 8/10/1994 6.5 8 6  
10 Chu Văn Cường 12/1/1994 6.5 6 5  
11 Nguyễn Văn Đạt 3/12/1990 7 9 8  
12 Vũ Văn Hanh 8/26/1994 6 7 6  
13 Đỗ Viết Hùng 10/27/1992 7.5 6 7  
14 Đậu Văn Tuấn 7/18/1992 8.5 8 7  
15 Tống Đăng Tuyển 3/15/1991 7 7 5