Xuất bản thông tin

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ML2 NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39ML2 NĂM HỌC 2013 - 2014

 

             
STT Họ tên Ngày sinh   Ghi chú(*)
Lý thuyết tổng hợp Thực hành nghề nghiệp TN Chính trị
1 Đỗ Bá Công 8/19/1993 9 9 6  
2 Lê Đình Đạt 12/24/1994 8 8 5  
3 Đỗ Hoàng Giang 8/23/1994 8 8 7.5  
4 Đào Duy Khánh 12/31/1994 7 9 5  
5 Nguyễn Thành Long 8/7/1994 8 9 5  
6 Kiều Văn Rần 8/28/1992 8 9 7.5  
7 Đỗ Thái Thuỳ 6/28/1994 7 8 7  
8 Nguyễn Thế Trung 5/19/1991 9 8 5.5  
9 Nguyễn Thế Tuấn 11/18/1994 8 8 3  
10 Trần Duy Tú 11/4/1994 8 8 5  
11 Lương Văn Vĩnh 1/10/1992 8 8 5  
12 Hoàng Anh Vũ 9/24/1994 8 8 5  
13 Dương Văn Biên 7/6/1994 9 9 5  
14 Nguyễn Mạnh Cường 1/10/1993 8 8 5.5  
15 Hoàng Anh Duy 4/14/1994 8 9 5.5  
16 Phan Văn Duy 7/31/1994 7 8 5.5  
17 Dương Trung Dũng 7/7/1994 8 8 7  
18 Luyện Văn Dũng 7/30/1994 7 9 5  
19 Nguyễn Đình Hải 9/9/1994 7 8 6  
20 Vũ Đình Hải 6/19/1992 7 8 6.5  
21 Ninh Văn Hậu 2/4/1993 8 8 5  
22 Vũ Văn Hiệp 5/10/1994 7 9 5  
23 Phạm Thế Hợp 2/4/1994 7 8 5  
24 Nguyễn Văn Huấn 3/14/1993 8 9 3  
25 Nguyễn Duy Mạnh 7/31/1994 9 8 3  
26 Bùi Văn Minh 10/21/1994 8 8 5  
27 Vũ Đức Nghĩa 2/11/1993 7 9 5  
28 Phạm Ngọc Sáng 5/5/1991 9 9 7.5  
29 Đỗ Văn Thắng 9/5/1993 8 8 5  
30 Phan Văn Thắng 1/4/1994 8 8 6  
31 Ma Văn Toàn 9/12/1992 8 9 5  
32 Ngô Anh Tú 3/27/1992 7 8 7