Xuất bản thông tin

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP 39MT NĂM HỌC 2013 - 2014

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LỚP  39MT NĂM HỌC 2013 - 2014

 

             
STT Họ tên Ngày sinh   Ghi chú(*)
TN Chính trị Lý thuyết tổng hợp Thực hành nghề nghiệp
1 Nguyễn Văn Chiến 8/4/1994 6 6 7  
2 Lương Mạnh Cường 10/31/1993 5 8 9  
3 Tạ Trung Kiên 9/4/1994 5.5 7 8  
4 Nguyễn Bảo Lộc 4/19/1994 2 7 8  
5 Trần Đức Nam 9/25/1994 5.5 8 9  
6 Đào Minh Ngọc 6/27/1993 5 7 8  
7 Nguyễn Xuân Phương 9/18/1991 5 10 9  
8 Đinh Khánh Quang 11/21/1994 6 10 9  
9 Hoàng Minh Thành 9/16/1991 8 10 10  
10 Vũ Văn Tính 6/7/1994 5.5 8 8  
11 Đỗ Bảo Toàn 5/20/1994 6 8 8  
12 Đỗ Quốc Trung 10/10/1994 5 6 6  
13 Trần Anh Tú 7/5/1994 5.5 6 6  
14 Phạm Đức Tú 1/23/1992 6 6 6  
15 Nguyễn Thành Tú 10/19/1992 7 9 9  
16 Nguyễn Kiên Cương 6/20/1994 5.5 10 9  
17 Nguyễn Văn Hậu 4/11/1994 5.5 8 8  
18 Chu Thế Hiệp 10/10/1993 5.5 7 7  
19 Nguyễn Quốc Hưng 1/20/1993 5 8 8  
20 Nguyễn Thanh Liêm 3/4/1992 7 9 7  
21 Nguyễn Văn Nam 9/10/1993 6 8 6  
22 Nguyễn Văn Quảng 9/27/1993 7.5 8 7  
23 Vũ Anh Tú 12/18/1994 5 8 7  
24 Phạm Văn Võ 2/23/1991 7 9 9