Xuất bản thông tin

KH: Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho HSSV K45,K46 trình độ TC, trình độ CĐ TN trong năm học 2020 - 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp cho HSSV khóa 45, khóa 46

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tốt nghiệp trong năm học 2020 - 2021