Xuất bản thông tin

Lịch dạy giáo dục quốc phòng an ninh dành cho khóa 45

LỊCH DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH DÀNH CHO KHÓA 45

 

Thời gian:  Từ ngày 29 tháng 07 đến ngày 17 tháng 08 năm 2019

Thời gian học tập hàng ngày: Sáng từ  07h00 đến 12h00

Địa điểm: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

 

 

 

Cao đẳng

C1: 45KTML1 + 45KTML2

C2: 45KTML3 + 45ĐĐT

C3: 45CNTT + 45ĐCN + 45CĐT +  45ĐTCN + 45ĐTTT + 45TĐH

Trung cấp

B7: 45ML1,2 + 45ĐC1,2

Ngày

Sáng

Nội dung

Địa điểm

Nội dung

Địa điểm

HAI

29/07

7-12h

Khai mạc

 

C1+C2+C3: Lý thuyết (5T)

 

Nhà thể chất

Nhà A4 – P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

 

Khai mạc

 

B7: Lý thuyết (5T)

 

Nhà thể chất

 

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

 

BA

30/07

7-12h

C1+C2+C3:  Lý thuyết (5T)

 

Nhà A4 – P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7:  Lý thuyết (5T)

 

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

31/07

7-12h

C1+C2+C3:  Lý thuyết (4T)

C1+C2+C3: Thảo luận (1T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7:  Lý thuyết (4T)

Thảo luận (1T)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

 

NĂM

01/08

7-12h

C1+C2+C3:  Lý thuyết (3T)

Thảo luận (1T)

Kiểm tra (1T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7:  Lý thuyết  (3T)

Thảo luận (1T)

Kiểm tra (1T)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

 

SÁU

02/08

 

7-12h

C1+C2+C3: Lý thuyết (5T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7: Thực hành (5T)

 

Thao trường

HAI

05/08

7-12h

C1+C2+C3:  Lý thuyết (5T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7:  Thực hành (5T)

Thao trường

 

 

Cao đẳng

C1: 45KTML1 + 45KTML2

C2: 45KTML3 + 45ĐĐT

C3: 45CNTT + 45ĐCN + 45CĐT +  45ĐTCN + 45ĐTTT + 45TĐH

Trung cấp

B7: 45ML1,2 + 45ĐC1,2

 

BA

06/08

7-12h

C1+C2+C3:  Lý thuyết (5T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7:  Thực hành (5T)

Thao trường

07/08

7-12h

C1+C2+C3:  Lý thuyết  (5T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

B7:  Thực hành (5T)

Thao trường

 

NĂM

08/08

7-12h

C1+C2+C3: Kiểm tra (1T)

C1+C2+C3:  Lý thuyết (4T)

Nhà A4 –  P. 201 (C1)

Nhà A4 –  P. 202 (C2)

KTX CS3 - tầng 2 (C3)

Kiểm tra - Kết thúc chương trình.

Thao trường

 

SÁU

09/08

 

7-12h

C1+C2+C3: Thực hành (5T)

Thao trường

 

Nghỉ

 

HAI

12/08

7-12h

C1+C2+C3: Thực hành (5T)

Thao trường

 

Nghỉ

 

 

BA

13/08

7-12h

C1+C2+C3:  Thực hành  (5T)

Thao trường

 

Nghỉ

 

14/08

7-12h

C1+C2+C3:  Thực hành (5T)

 

 

Thao trường

Nghỉ

 

 

NĂM

15/08

7-12h

C1+C2+C3:  Thực hành  (5T)

Thao trường

 

Nghỉ

 

 

SÁU

16/08

7-12h

Kiểm tra – kết thúc chương trình.

Thao trường

Nghỉ

 

 

 

 

 CÁC CHỮ VIẾT TẮT:         C: Đại đội, B: Trung đội; A: Tiểu đội, T: Tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC BIÊN CHẾ SINH VIÊN

Tiểu đoàn

Đại đội

Trung đội

Lớp

Số lượng

Tổng cộng

1

1

1 (58 SV)

45 KTML1

58

108

2 (50 SV)

45 KTML2

50

2

3 (64 SV)

45 KTML 3

64

115

4 (51 SV)

45 ĐĐT

51

3

5 (40 SV)

45 CNTT

22

130

45 ĐCN

18

6 (43 SV)

45 CĐT

11

45 ĐTCN

2

45 ĐTTT

9

45 TĐH

21

7 (47 SV)

TC (45ML1,2; DDC1,2)

47

 

 Danh sách có 353 SV bao gồm 306 SV hệ cao đẳng và 47 sinh viên hệ trung cấp