Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 1,2 học kỳ 3 - K46, các lớp 46ĐC và 46KTML4,5,6 (tuần từ 14/12/2020)

 

LỊCH THI LẦN 1 HK 3 - K46 - LỚP 46ĐC

LỊCH THI LẦN 2 HK 3 - K46 - LỚP 46KTML4,5,6

(Tuần từ 14/12/2020)