Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 1 học kỳ 6 hệ Cao đẳng Khóa 41

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ 6 - HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 41

Năm học 2016 -2017

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41ĐTTT

05/06 - 10/06

KTCSN

 

 

KTCN

 

 

 

 

H101

 

 

H108

 

 

 

 

41THUD
41CNTT

05/06 - 10/06

 

 

CĐPCNC

 

 

 

 

 

 

 

 

H405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41TĐH

05/06 - 10/06

KTCSN

 

 

 

 

 

 

 

 

H303

 

 

 

 

 

 

 

 

41Đ ĐT1

05/06 - 10/06

KTCSN

 

 

KTCN

 

 

 

 

H502

 

 

H401

 

 

 

 

41Đ ĐT2

05/06 - 10/06

 

 

KTCN

KTCSN

 

 

 

 

 

 

H402

H301

 

 

 

 

41Đ ĐT3

05/06 - 10/06

KTCN

KTCSN

 

 

 

 

 

 

H204

H501

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần).