Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 1 K45,46 HK2 (từ tuần 46); TKB K45 (từ tuần 46) và TKB K46 (từ tuần 47)

 

LỊCH THI, THỜI KHÓA BIỂU

Lịch thi lần 1 - Khóa 45, 46 - Học kỳ 2 từ tuần 46

Thời khóa biểu - Khóa 45 từ tuần 46

Thời khóa biểu - Khóa 46 từ tuần 47