Xuất bản thông tin

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 - Hệ TCCN Khóa 41 (điều chỉnh)

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 3 - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP KHOÁ 41 (điều chỉnh)

Năm học 2015 -2016

 

Lớp

Tuần

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

41ĐCN

14/12 - 19/12

 

 

Tin CB

 

 

 

Anh3

 

THĐCN1

 

 

 

H503

 

 

 

H102

 

H301

 

21/12 - 26/12

 

ĐKTĐ(T8,9)
CCĐ(T10,11)

THĐ DD1

 

 

 

TĐ Đ

 

 

 

 

H101

H501

 

 

 

H102

 

 

 

41ML

14/12 - 19/12

 

 

Tin CB

 

 

THGCĐÔ2

Anh3(T2,3)
LĐVH(T4,5)

 

THĐCN1

 

 

 

H503

 

 

K02

H102

 

H301

 

21/12 - 26/12

 

ĐTCN(T8,9)
TCSX(T10,11)

THLCB2

 

 

ĐHKK(T8,9)
ATHTL(T10,11)

 

TKHTL

 

 

 

H101

K01

 

 

H101

 

H109

 

 

 

Chú ý:

- Các buổi thi không ghi thời gian sẽ bắt đầu từ tiết 2 buổi sáng và tiết 8 buổi chiều

- Các khoa chủ động đăng ký thêm phòng (nếu cần), môn nào không có SV thi đề nghị giáo vụ khoa báo phòng trực Đào tạo để đóng phòng