Xuất bản thông tin

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn trường Khóa XII