Xuất bản thông tin

QĐ: cấp học bổng khuyến khích học tập HKI (2018-2019) cho HS K45 hệ TC (TT GDTX - bổ sung)

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

Cho học sinh khóa 45 hệ Trung cấp (TT GDTX - bổ sung)