Xuất bản thông tin

QĐ: cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2018-2019) cho HS K44,45 hệ TC (TT GDTX)

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018-2019

Cho học sinh khóa 44, 45 hệ Trung cấp (TT GDTX)