Xuất bản thông tin

QĐ: V/v cảnh báo kết quả học tập HK1 (2020-2021) K46 đối với HSSV trình độ Cao đẳng - Đợt 1

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021

khóa 46 đối với HSSV trình độ Cao đẳng - Đợt 1