Xuất bản thông tin

QĐ: V/v cảnh báo kết quả học tập HKII (2019-2020) K45 đối với HSSV trình độ CĐ

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 khóa 45

đối với HSSV trình độ Cao đẳng