Xuất bản thông tin

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV, HKI-K45,46 (bổ sung), 47CĐ K46,47 hệ TC - năm học 2020-2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV

Học kỳ I - K45, 46 (bổ sung), 47 CĐ

K46, 47 hệ TC - năm học 2020 - 2021