Xuất bản thông tin

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2019 - 2020) cho HSSV K45,46 hệ CĐ, K46 hệ TC

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Cho HSSV Khóa 45, 46 hệ Cao đẳng, Khóa 46 hệ Trung cấp