Xuất bản thông tin

QĐ: V/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2019 - 2020) cho HSSV K45 hệ TC, K46 hệ CĐ liên thông

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Cho HSSV Khóa 45 hệ Trung cấp, Khóa 46 hệ Cao đẳng liên thông