Xuất bản thông tin

QĐ: V/v công nhận TN cho HS K45 (2018-2020) trình độ TC và K44 (2017-2020) trình độ CĐ

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh khóa 45 (2018 - 2020) trình độ Trung cấp

và khóa 44 (2017 - 2020) trình độ Cao đẳng