Xuất bản thông tin

QĐ: V/v công nhận tốt nghiệp cho học sinh K45 (2018-2020) trình độ trung cấp (đối tượng tốt nghiệp THCS) và sinh viên K44 (2017-2020) trình độ cao đẳng

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh khóa 45 (2018 - 2020) trình độ trung cấp

(đối tượng tốt nghiệp THCS) và sinh viên khóa 44 (2017 - 2020) trình độ cao đẳng