Xuất bản thông tin

Quy định về xét công nhận và chuyển đổi KQ học tập cho HSSV