Xuất bản thông tin

Quyết định và danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập hệ cao đẳng chính quy khóa 39 HK2 năm học 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  216 /QĐ- CĐĐTĐL

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2015

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014 – 2015

Cho HSSV Khóa 39 Hệ Cao đẳng chinh quy

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 5194/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Điện tử Điện lạnh Hà Nội;

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng khiếu, các cơ sở giáo  dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/08/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đồi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 15/08/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 

Căn cứ quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 42/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên ban hành theo Quyết định số 444/QĐ - ĐTĐL ngày 7/11/2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội;

 

Căn cứ Thông báo số 25/TB – CĐĐTĐL ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội về tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2014 – 2015;

 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập ngày 13 tháng 08 năm 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014 – 2015 cho 44 HSSV Khóa 39 các hệ Cao đẳng chính quy cụ thể như sau:

 

  • Học bổng loại xuất sắc  (loại 1)
  • Học bổng loại giỏi         (loại 2)
  • Học bổng loại khá         (loại 3)

:

:

:

14 học sinh, sinh viên

29 học sinh, sinh viên

1 học sinh, sinh viên

 

( Có danh sách 44 học sinh, sinh viên kèm theo)

 

Điều 2. Các HSSV có tên tại Điều 1 được hưởng chế độ học bổng khuyến khích học tập theo tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyên khích học tập đối với học sinh, sinh viên năm học 2014 -2015 (thông báo số 25/TB – CĐ ĐTĐL ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội)

 

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng  Đào tạo & NCKH, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, Trưởng phòng Công tác chính trị - Quản lý HSSV và các HSSV có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Tiến Dũng

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 HỌC KỲ II: HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 39

NĂM HỌC 2014 - 2015

Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-ĐTĐL  ngày 3 tháng 9 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội

 

TT

Mã HSSV

Họ và tên

Kết quả học tập và rèn luyện

Loại HB

Ghi chú

TBC học tập

XL rèn luyện

Lớp 39THUD

Tổng số học bổng

3

Trong đó

Loại 1:

2

Loại 2:

1

Loại 3:

0

1

3910030425

Lưu Văn Quang

10,00

Tốt

2

 

2

3910030397

Ngô Đình Khoa

9,50

Xuất sắc

1

 

3

3910030400

Nguyễn Hữu Mẫn

9,50

Xuất sắc

1

 

Lớp 39ĐTTT1

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

2

Loại 2:

3

Loại 3:

0

1

3910010026

Nguyễn Văn Minh

9,86

Tốt

2

 

2

3910010010

Hoàng Hải Đăng

9,86

Tốt

2

 

3

3910010076

Bùi Văn Thiện

9,71

Xuất sắc

1

 

4

3910010060

Nguyễn Duy Hưng

9,71

Tốt

2

 

5

3910010050

Lê Thanh Dũng

9,64

Xuất sắc

1

 

Lớp 39ĐTTT2

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

1

Loại 2:

4

Loại 3:

0

1

3910010111

Nguyễn Thành Sang

9,71

Xuất sắc

1

 

2

3910010085

Trịnh Trường Anh

9,71

Tốt

2

 

3

3910010129

Phạm Ngọc Chung

9,71

Tốt

2

 

4

3910010156

Nguyễn Minh Sơn

9,71

Tốt

2

 

5

3910010160

Lê Hữu Thạo

9,71

Tốt

2

 

Lớp 39ĐTTT3

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

1

Loại 2:

4

Loại 3:

0

1

3910010193

Đào Kim Lực

9,86

Tốt

2

 

2

3910010200

Đỗ Đức Quyền

9,86

Tốt

2

 

3

3910010242

Đào Trọng Quyền

9,71

Xuất sắc

1

 

4

3910010176

Bùi Việt Dũng

9,71

Tốt

2

 

5

3910010205

Dương Văn Tiến

9,71

Tốt

2

 

Lớp 39KTNL1

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

1

Loại 2:

4

Loại 3:

0

1

3910020268

Tạ Văn Ninh

9,50

Tốt

2

 

2

3910020291

Hoàng Văn Hoan

9,00

Xuất sắc

1

 

3

3910020266

Đỗ Đình Lực

9,00

Tốt

2

 

4

3910020286

Thân Văn Giang

9,00

Tốt

2

 

5

3910020317

Vũ Văn Tuấn

9,00

Tốt

2

 

Lớp 39KTNL2

Tổng số học bổng

5

Trong đó

Loại 1:

1

Loại 2:

4

Loại 3:

0

1

3910020352

Lưu Chí Hiếu

9,50

Xuất sắc

1

 

2

3910020373

Vũ Xuân Sơn

9,00

Tốt

2

 

3

3910020328

Nguyễn Quốc Hưng

8,80

Xuất sắc

2

 

4

3910020321

Kiều Mạnh Chấn

8,80

Tốt

2

 

5

3910020378

Nguyễn Đăng Thuận

8,80

Tốt

2

 

Lớp 39TĐH1

Tổng số học bổng

6

Trong đó

Loại 1:

3

Loại 2:

2

Loại 3:

1

1

3910040444

Tạ Tùng Lâm

10,00

Xuất sắc

1

 

2

3910040457

Vũ Đức Chính

10,00

Xuất sắc

1

 

3

3910040468

Nguyễn Văn Điệp

9,70

Khá

3

 

4

3910040433

Đào Thị Thu Chang

9,50

Xuất sắc

1

 

5

3910040501

Nguyễn Quang

9,50

Tốt

2

 

6

3910040490

Vũ Văn Lực

9,50

Tốt

2

 

Lớp 39TĐH2

Tổng số học bổng

6

Trong đó

Loại 1:

2

Loại 2:

4

Loại 3:

0

1

3910040576

Phạm Duy Hợp

10,00

Xuất sắc

1

 

2

3910040534

Nguyễn Văn Hân

10,00

Tốt

2

 

3

3910040597

Ngô Văn Sơn

9,50

Tốt

2

 

4

3910040579

Nguyễn Phi Hùng

9,30

Xuất sắc

1

 

5

3910040557

Phạm Văn Chinh

9,30

Tốt

2

 

6

3910040616

Nguyễn Trọng Việt

9,30

Tốt

2

 

Lớp 39ĐĐT

Tổng số học bổng

4

Trong đó

Loại 1:

1

Loại 2:

3

Loại 3:

0

1

3910050662

Nguyễn Trọng Hiển

10,00

Xuất sắc

1

 

2

3910050663

Hoàng Xuân Hiệp

10,00

Tốt

2

 

3

3910050685

Nguyễn Đức Quản

9,80

Tốt

2

 

4

3910050703

Nguyễn Duy Tưởng

9,80

Tốt

2

 

 

 

 

KẾT QUẢ TỔNG HỢP

TT

HỆ ĐÀO TẠO

LOẠI 1

LOẠI 2

LOẠI 3

TỔNG

ĐẠT

1

Hệ CĐCQ K39

14

29

1

44

9.19

 

TỔNG SỐ(479 HSSV)

14

29

1

44

9.19