Xuất bản thông tin

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2018 - 2019) Cho HSSV K43,44,45 hệ CĐ, K43 hệ CĐN; K44,45 hệ TC (tại Trường)

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2018 - 2019 

Cho HSSV Khóa 43, 44, 45 hệ Cao đẳng, Khóa 43 hệ Cao đẳng nghề; Khóa 44, 45 hệ Trung cấp (tại Trường)