Xuất bản thông tin

TB: D/S HSSV được công nhận TN K45 (2018-2020) hệ Trung cấp; K44 (2017-2020) hệ Cao đẳng (Dự kiến)

 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TỐT NGHIỆP

Khoá 45 (2018 - 2020) - Trình độ: Trung cấp

Khoá 44 (2017 - 2020) - Trình độ: Cao đẳng

(Dự kiến)