Xuất bản thông tin

TB: Kế hoạch tổ chức đăng ký học lại cho HSSV K46 trình độ CĐ, TC trong HK1, (2020-2021)

 

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch tổ chức đăng ký học lại cho HSSV khóa 46 trình độ cao đẳng,

trung cấp trong học kỳ 1, năm học 2020 - 2021