Xuất bản thông tin

TB: Số 102 /TB-TCHC. V/v thu tiền Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022

 

THÔNG BÁO

(Số: 102/TB-TCHC)

Về việc thu tiền Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022