Xuất bản thông tin

TB: Số 130/TB-BCĐPCD về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

THÔNG BÁO

Số 130/TB-BCĐPCD, ngày 25/5/2021

Về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19