Xuất bản thông tin

TB: Số 180/TB-CĐĐTĐL. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước

 

THÔNG BÁO

(Số: 180/TB-CĐĐTĐL, ngày 19 tháng 7 năm 2021)

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn

biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước