Xuất bản thông tin

TB: V/v khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 47

 

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 47

(Kèm theo Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV khóa 47 năm học 2020-2021)