Xuất bản thông tin

TB: V/v xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy định về việc cấp và sử dụng hòm thư điện tử, quản lý, sử dụng nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc

 

THÔNG BÁO

V/v: xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy định về việc cấp và sử dụng hòm thư điện tử,

quản lý, sử dụng nhóm Zalo trong điều hành, trao đổi công việc