Xuất bản thông tin

TB vv công bố, thảo luận lấy ý kiến của CB, GV, NLĐ và SV vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TB vv công bố, thảo luận lấy ý kiến của CB, GV, NLĐ và SV vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


THÔNG BÁO

về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng