Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu các lớp khóa 44 tuần từ 18/09/2017 đến 14/10/2017

THỜI KHÓA BIỂU 

Từ ngày 18/09/2017 đến hết ngày 14/10/2017

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44KTML1 (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng: H404

Phòng: H404

Phòng: H501

Phòng: H301

Phòng: H406

Phòng: H406

Phòng:
Sân GDTC

Phòng: H109

Phòng: H504

Phòng:

TinĐC       (4)

TinĐC       (4)

ĐCB         (4)

ĐCB          (4)

VKT           (4)

VKT           (4)

GDTC        (4)

CKT           (4)

T.AnhCB1  (2)

 

P.Hạnh          Ca2 

Q.Tiến          Ca1

Du                 Ca2 

Cương          Ca1

Đ.Tân           Ca1

Đ.Tân           Ca2

Tiến

Hưng

Quế             (7h35)

 

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

CSKTNL   (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.Hương      (9h20)

 

 

 

 

44KTML2 (SV nhập học đợt 2 + đơt 3)

 

 

 

Phòng: H504

Phòng:Sân GDTC

Phòng:
H405, H406

Phòng:
H405, H406

Phòng: H501

Phòng: H501

Phòng:

Phòng:
H504, H108

Phòng: H406

Phòng: H406

CSKTNL          (4)

GDTC       (4)

TinĐC       (4)

TinĐC      (4)

ĐCB          (4)

ĐCB          (4)

 

PL               (3)
Tám     Ca1+Ca2
       (12h30)_H504
T.AnhCB1  (3)
Tâm           Ca1
       (15h05) _H504
N.Nhung      Ca2
      (15h05) _H108

VKT           (4)

VKT           (4)

Q.Hương

Tiến

H.Nga           Ca1

T.Nhung       Ca2

Trung            Ca1

Trung            Ca2

 

Đ.Tân           Ca1

Đ.Tân           Ca2

(7h35)

(13h20)

(7h35)_H405

(13h20)_H405

(7h35)

(13h20)

 

(7h35)

(13h20)

 

 

VKT           (4)

VKT           (4)

 

 

 

 

 

 

 

Đ.Tân           Ca2

Đ.Tân             Ca1

 

 

 

 

 

 

 

(7h35)_H406

(13h20)_H406

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44CĐ1 (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng: H303

Phòng:

Phòng: H203

Phòng:

Phòng: H301

Phòng: H101

Phòng: H502

Phòng:
Sân GDTC

Phòng: H503

Phòng:

Vẽ điện    (4)

 

ĐTCB        (4)

 

 ĐLCB      (4)

PL           (2)

Điện CB   (4)

GDTC        (4)

Tin ĐC      (4)

 

Cương

 

Tuân

 

Sáng

T .Dũng

Hiệu

D.Hồng

P.Tân

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

(13h20)

(7h35)

(13h20)

(7h35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44CNTT (SV nhập học đợt 1)

 

 

 

Phòng: H109

Phòng: H405

Phòng: H503

Phòng:

Phòng:

Phòng: H109

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

Phòng: H503

Phòng:

Chính trị     (3)

KTS-VXL  (4)

LTCB       (4)

 

 

Chính trị     (3)

 

GDTC       (4)

TinĐC        (4)

 

Sơn     

Thiện    

Duyên

 

 

Sơn     

 

D.Hồng

P.Tân

 

  (8h25)

  (12h30)

(7h35)

 

 

  (12h30)

 

(13h20)

(7h35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44Đ ĐT (SV nhập học đợt 2 + đơt 3)

 

 

 

Phòng:
H104, H307

Phòng:

Phòng:
H204, H302

Phòng:
H502, H302

Phòng: H204

Phòng: H502

Phòng: H503

Phòng: H503

Phòng:
H302, H303

Phòng:
Sân GDTC1

T.AnhCB1    (3)
M .Hường          Ca1
         (7h35) _H104
M.Tuyết         Ca2
        (7h35) _H307
PL               (2)
P.Hồng    Ca1+Ca2
     
   (10h10)_H307

 

ĐTCB      (4)
V.Huy          Ca1
      
 (7h35)_H204
Vẽ điện    (4)
Hiệu            Ca 2
       
(7h35)_H302 

ĐTCB      (4)
V.Luyến          Ca2
         (13h20)_H502
ĐLCB      (4)
Linh              Ca1
         (13h20)_H302

Điện CB   (4)

ĐCB          (4)

Tin ĐC      (4)
Q.Tiến         Ca1
                   
(7h35)

Tin ĐC      (4)
V.Hồng        Ca2
                
(13h20)

ĐLCB      (4)
P. Oanh          Ca2
         (7h35)_H302
Vẽ điện      (4)
Trung              Ca1
         (7h35)_H303

GDTC      (4)

 

H.Ngọc         Ca2

P.Oanh         Ca1

D.Hồng

 

(7h35)

(13h20)

13h20

 

 

 

 

 

 

44CĐ2 gồm: 44TĐH, 44CĐT, 44ĐCN (SV nhập học đợt 2 + đơt 3)

 

 

Phòng: H401

Phòng:

Phòng: H502

Phòng:

Phòng:

Phòng:
H101, H109

Phòng: H404

Phòng: H302

Phòng:
Sân GDTC1

Phòng: H302

ĐTCB       (4)
Hoàng      
              
(7h35)

 

Điện CB   (4)
P.Oanh     
              (7h35)

 

 

PL             (2)
T. Dũng   
        (13h20)_H101
T.AnhCB1  (3)
Phúc          
        (15h05)_H109

TinĐC      (4)
T.Hương     
                 
(7h35)

Vẽ điện    (4)
Linh          
             (13h20)

GDTC        (4)
Tiến      
              
(7h35)

ĐLCB      (4)
H. Ngọc          Ca2
                  (13h20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44CNTT (SV nhập học đợt 2 + đơt 3)

 

 

 

Phòng: H109

Phòng: H405

Phòng: H503

Phòng:

Phòng:

Phòng: H109

Phòng: H404

Phòng:

Phòng:
Sân GDTC

Phòng:

Chính trị     (3)

KTS-VXL  (4)

LTCB      (4)

 

 

Chính trị    (3)
Sơn           (12h30)
T.AnhCB1  (3)
Phúc          (15h05)

TinĐC        (4)

 

GDTC        (4)
Tiến      
              
(7h35)

 

Sơn     

Thiện    

Duyên

 

 

T.Hương

 

 

  (8h25)

  (12h30)

(7h35)

 

 

(7h35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

 

44KTML3 (SV nhập học đợt 2 + đơt 3)

 

 

 

Phòng:
H406, H503

Phòng:

Phòng:

Phòng:
H307, H109

Phòng:
Sân GDTC

Phòng:
H405, H301

Phòng:  H405

Phòng: H307

Phòng:
 H405

Phòng:
H501, H405

VKT      (4)
Tòng            Ca1
       (7h35)_H406
TinĐC   (4)
T.Hằng         Ca2
      
(7h35)_H503

 

 

PL               (3)
Tám     Ca1+Ca2
       (12h30)_H307
T.AnhCB1    (3)
Quế           Ca1
       (15h05) _H307
Phúc         Ca2
      (15h05) _H109

GDTC         (4)

VKT      (4)
Tòng            Ca2
       (13h20)_H405
ĐIỆN CB   (4)
Đ .Hà         Ca1
      
(13h20)_H301

VKT      (4)
Tòng            Ca2
                  (7h35)

CSKTNL        (4)

VKT      (4)
Tòng            Ca 1
                    (7h35)

Điện CB      (4)
Du               Ca2
       (13h20)_H501
Tin ĐC   (4)
Đ .Đức         Ca1
      
(13h20)_H405

 

D.Hồng

Đ.Hùng

 

(7h35)

(13h20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44ML (SV nhập học đợt 2 + đơt 3)

 

 

 

Phòng: H502

Phòng:

Phòng: K03

Phòng:

Phòng: K02

Phòng:

Phòng: H406

Phòng:

Phòng:K02

Phòng: H109

ĐCB           (4)

 

KTNLCB       (4)

 

CKĐC       (4)

 

VKT           (4)

 

CKT           (4)

T.AnhCB1 (3)
N.Nhung   
                 (12h30)
CSKTNL (3)
Q.Hương         
                 (15h05)

Đ.Hà

 

Q.Hương

 

X.Hòa

 

Đ.Tân

 

Hưng

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

(7h35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

-Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút.

- Thời gian học: + Từ 6h45phút (buổi sáng) hoặc từ 12h30phút (buổi chiều)

                          + Từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h20phút (buổi chiều) đối với các buổi học có số giờ nhỏ hơn 6