Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu hệ cao đẳng khóa 43 - học kỳ III (năm học 2017-2018) từ ngày 04/09/2017 đến 16/12/2017

THỜI KHOÁ BIỂU HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 43 - HỌC KỲ III (Năm học 2017 – 2018)

Từ tuần 05(04/09/2017) đến hết tuần 19(16/12/2017)

I. Lớp học ổn định (cho nhóm học phần)

1.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông 

  • Lớp 43ĐTTT  

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

3

8,9

VTHONG210

XLTHS

(2,2,0)

Nguyệt

H403

10,11

MTINH200

CTMT

(2,2,0)

Q.Huy

H403

5

8 – 11

VTHONG201

LTTĐT&SCT

(3,2,1)

Quỳnh

H403

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: KTVXL, TTHCM, VL ƯD, AnhCN  Và học phần tự chọn: LTTT

Học phần LTTĐT&SCT học thực hành bắt đầu từ tuần 13 (30/10/2017) tại P.H203

2.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt      

 a. Lớp 43KTNL1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8,9

COHOC210

CHLC

(2,2,0)

Đ.Hùng

H105

10 - 12

HOA101

Hoá ĐC

(2,1,1)

Công

H105

3

2 – 5 (ca 1)

8 – 11 (ca 2)

NLANH201

LCB

(2,0,2)

Đồng

K01

4

10,11

DIEN213

TBĐ

(2,2,0)

Du

H105

5

10-12

NHIET210

TN&TBTĐN

(3,3,0)

B.Hùng

H105

6

10-12

NLANH202

KTL

(3,3,0)

Hoa

H105

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: NLTĐĐC& ĐK, AnhCN  Và học phần tự chọn: PPT

b. Lớp 43KTNL2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2 – 5 (ca 1)

8 – 11 (ca 2)

NLANH201

LCB

(2,0,2)

B.Hùng

K03

3

2 - 4

HOA101

Hoá ĐC

(2,1,1)

Công

H104

4

2,3

COHOC210

CHLC

(2,2,0)

Hoa

H104

5

4 – 6

NHIET210

TN&TBTĐN

(3,3,0)

B.Hùng

H504

6

2,3

DIEN213

TBĐ

(2,2,0)

Cương

H104

4 – 6

NLANH202

KTL

(3,3,0)

Hoa

H104

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: NLTĐĐC& ĐK, AnhCN   Và học phần tự chọn: PPT

c. Lớp 43KTNL3

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

2,3

COHOC210

CHLC

(2,2,0)

Đ.Hùng

H505

3

2 – 5 (ca 1)

8 – 11 (ca 2)

NLANH201

LCB

(2,0,2)

Hoa

K04

4

2 - 4

HOA101

Hoá ĐC

(2,1,1)

Công

H505

5

2,3

DIEN213

TBĐ

(2,2,0)

Đ.Hà

H505

4 - 6

NLANH202

KTL

(3,3,0)

Hoa

H505

6

4 – 6

NHIET210

TN&TBTĐN

(3,3,0)

B.Hùng

H505

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: NLTĐĐC& ĐK, AnhCN  Và học phần tự chọn: PPT

3. Ngành Công nghệ thông tin

  • Lớp 43CNTT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

7 - 10

TOAN281

XSTK

(3,2,1)

P.Huy

H506

11,12

CNTT251

HĐH

(2,2,0)

B.Chính

H506

3

8,9

MTINH201

CTMT

(2,2,0)

Duyên

H506

4

2 - 5

VXLY207

VXL

(3,2,1)

Thiện

H506

5

8 - 11

LTRINH203

Access

(2,0,2)

T.Hương

H406

Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập: AnhCN, VLƯD   và học phần tự chọn: PPT

Học phần VXL

- Tuần 12(23/10/2017):  tiết 4,5 học thực hành tại P.H405

- Từ tuần 13(30/10/2017) học thực hành tại P.H405   

4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

  • Lớp 43TĐH

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

8 - 10

DIEN211

TBĐCN&ATLĐ

(3,3,0)

Hiệu

H505

3

7 - 9

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H101

4

8 - 9

TDONG310

Robot CN

(2,2,0)

H.Ngọc

H506

10-12

HOA101

Hóa ĐC

(2,1,1)

Công

H505

5

4 - 6

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H104

 Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập NNLCB, AnhCN, VLƯD

  Học phần ĐKLTPLC học thực hành bắt đầu từ tuần 10 (09/10/2017) Thứ 3 tiết 7-12 tại P.H304

 5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử  

  • Lớp 43CĐT

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

7 – 8

MĐ&KCĐ272

MĐ&KCĐ

(2,2,0)

P.Oanh

H104

9-12

THCHUD273

THCHUD

(2,0,2)

Hưng

K02

3

7 - 9

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H101

4

10-12

HOA101

Hóa ĐC

(2,1,1)

Công

H505

5

4 - 6

TDONG270

ĐKLTPLC

(4,2,2)

H.Ngọc

H104

 Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập NNLCB, AnhCN, VLƯD và học phần tự chọn: RobotCN          

  Học phần ĐKLTPLC học thực hành bắt đầu từ tuần 10 (09/10/2017) Thứ 3 tiết 7-12 tại P.H304

6.  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

                       a. Lớp 43ĐĐT 1

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

1 - 6_Ca1

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

Đ. Tuấn

H203

8 - 11_Ca 2

DIEN206

TTĐCB

(2,0,2)

Cuơng

H301

3

2 – 5_Ca 1

DIEN206

TTĐCB

(2,0,2)

Cuơng

H301

7 - 12_Ca2

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

Đ. Tuấn

H203

4

1 – 4

DIENTU221

ĐTCS

(3,2,1)

Linh

H105

5

4 – 6

VXL205

VXL&VĐK

(3,3,0)

Tr. Huờng

H105

6

3 - 4

DIEN220

Mạng CCĐ

(2,2,0)

Du

H105

5 – 6

DIENTU211

KTM

(2,2,0)

Luyến

H105

       Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập:  AnhCN, VLUD

        Và học phần tự chọn: PPT

        Học phần ĐTCS học thực hành theo ca bắt đầu từ tuần 13 (30/10/2017) tại P.H502                             Ca1_sáng (tiết 1 - 4)                             Ca2_chiều (tiết 8 - 11)

b. Lớp 43ĐĐT 2

Thứ

Tiết

Mã HP

Tên HP

Số TC

Tên GV

Phòng

2

1 - 6_Ca1

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

V. Huy

H204

8 - 11_Ca 2

DIEN206

TTĐCB

(2,0,2)

Đ. Hà

H501

3

7 - 8

DIENTU211

KTM

(2,2,0)

Tuân

H104

9 – 12

DIENTU221

ĐTCS

(3,2,1)

Hoàng

H104

4

9 – 10

DIENTU205

Mạng CCĐ

(2,2,0)

Cương

H104

5

7 - 12_Ca2

DIENTU205

TTĐTCB

(3,0,3)

V. Huy

H204

8 - 11_Ca 1

DIEN206

TTĐCB

(2,0,2)

Đ. Hà

H501

6

7 – 9

VXL205

VXL&VĐK

(3,3,0)

Quỳnh

H104

             Ghi chú: Ngoài các học phần trên SV phải đăng ký học 1 số học phần độc lập:  AnhCN, VLUD và học phần tự chọn: PPT

        Học phần ĐTCS học thực hành theo ca bắt đầu từ tuần 9 (2/10/2017) tại P.H502                                  Ca1_sáng (tiết 2 - 5)                             Ca2_chiều (tiết 9 - 12)

II. Lớp học độc lập (cho từng học phần riêng biệt)

1. T.Anh210 - Anh chuyên ngành (3, 3, 0)

Các lớp sẽ học học phần Anh chuyên ngành:

-  Lớp 43ĐTTT

- Lớp 43CNTT

-  Lớp 43KTNL1

-  Lớp 43KTNL2

-  Lớp 43KTNL3

- Lớp 43Đ ĐT1

- Lớp 43Đ ĐT2

- Lớp 43CĐT

-  Lớp 43TĐH

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1- AnhCN -K43

( 01.T.Anh210)

Quế

2

10 –11

H403

 

Lớp 2- AnhCN -K43

( 02.T.Anh210)

Tâm

8 – 9

H105

 

Lớp 3- AnhCN -K43

( 03.T.Anh210)

Tâm

4

4 – 5

H104

 

Lớp 4- AnhCN -K43

(04.T.Anh210 )

Phúc

6

2 – 3

H505

 

Lớp 5- AnhCN -K43

(05.T.Anh210)

N.Nhung

3

10 –11

H506

 

Lớp 6- AnhCN -K43

(06.T.Anh210 )

M.Tuyết

4

7 – 8

H104

 

Lớp 7- AnhCN -K43

(07.T.Anh210 )

Quế

4

5 – 6

H105

 

Lớp 8- AnhCN -K43

(08.T.Anh210 )

M.Tuyết

5

11 –12

H102

 

   2. CTRI101 - Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin (5,5,0)       

Các lớp sẽ học môn Những nguyên lý cơ bản:

-  Lớp 43TĐH

-  Lớp 43CĐT

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 8 - NNLCB-K43

(08.CTrị101)

Tươi

5

8 - 10

H102

 

6

10 - 11

H103

 

Lớp 8 -NNLCB-K43

(08.CTrị101)

T. Thanh

2

1 – 3

H101

 

3

1 – 2

H101

 

 3. CTRI203 – Tư tưởng Hồ Chí Minh (2,2,0)       

Các lớp sẽ học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh:

-  Lớp 43ĐTTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1 - TTHCM-K43

(01.CTrị203)

Sơn

4

11 – 12

H403

 

Lớp 1 -TTHCM-K43

(01.CTrị203)

Miên

6

1 – 2

H102

 

4. TDONG201 –           Nguyên lý tự động điều chỉnh và điều khiển (2,2,0)       

Các lớp sẽ học môn Nguyên lý tự động điều chỉnh và điều khiển:

-  Lớp 43KTNL1

-  Lớp 43KTNL2

-  Lớp 43KTNL3

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 1 - NLTĐĐC&ĐK-K43

(01.TDONG201)

Sáng

4

8 – 9

H105

 

Lớp 2 - NLTĐĐC&ĐK-K43

(02.TDONG201)

Linh

3

5 – 6

H104

 

Lớp 3 - NLTĐĐC&ĐK-K43

(03.TDONG201)

Ngọc

2

4 – 5

H505

 

 5. VATLY102. Vật lý ứng dụng (2,1,1)  

Các lớp sẽ học môn Vật lý ứng dụng:

- Lớp 43Đ ĐT1

- Lớp 43Đ ĐT2

- Lớp 43CNTT

- Lớp 43ĐTTT

- Lớp 43CĐT

- Lớp 43TĐH

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp 4-VLƯD-K43

(04.VATLY102)

Đ Hải

6

4 – 6 

(ca 1)

H205

Học Thực hành  từ  ngày 04/09/2017 đến hết ngày 11/11/2017

10 – 12 

(ca 2)

H205

  10 – 12

H104

Học Lý thuyết  từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 16/12/2017

Lớp 5-VLƯD-K43

(05.VATLY102)

Thơm

5

1 – 3

(ca 1)

H205

Học Thực hành  từ  ngày 04/09/2017 đến hết ngày 11/11/2017

8 – 10 

(ca 2)

H205

  1 – 3

H105

Học Lý thuyết  từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 16/12/2017

Lớp 6-VLƯD-K43

(06.VATLY102)

Thơm

6

1 – 3

(ca 1)

H205

Học Thực hành  từ  ngày 04/09/2017 đến hết ngày 11/11/2017

7 – 9 

(ca 2)

H205

7 – 9

H103

Học Lý thuyết  từ ngày 13/11/2017 đến hết ngày 16/12/2017

6. VXLY201 - Kỹ thuật vi xử lý (3,3,0)  

                       Các lớp sẽ học học phần Kỹ thuật vi xử lý:

-  Lớp 43ĐTTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Lớp1-KTVXL-K43

(01.VXLY201)

Nhật

4

8 - 10

H403

 

Lớp1-KTVXL-K43

(01.VXLY201)

Quỳnh

2

1 - 3

H101

 

III. Lớp học tự chọn

Căn cứ vào phiếu đăng ký học phần tự chọn học kỳ 3 của SV đã gửi về phòng Đào tạo để lựa chọn lớp học cho phù hợp

    1.VTHONG264 – Lý thuyết thông tin (2,2,0)

Các lớp sẽ học học phần LTTT:

-  Lớp 43ĐTTT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Sĩ số lớp

Lớp1-LTTT-K43

( 01.VTHONG264)

Thu

2

8,9

H403

 

Lớp1-LTTT-K43

( 01.VTHONG264)

Tr.Hường

6

1,2

H109

 

   2.TOAN290 – Phương pháp tính (2,2,0)

Các lớp sẽ học học phần Phương pháp tính:

-  Lớp 43KTNL1

-  Lớp 43KTNL2

-  Lớp 43KTNL3

-  Lớp 43CNTT

-  Lớp 43Đ ĐT1

-  Lớp 43Đ ĐT2

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Sĩ số lớp

Lớp1 -PPT-K43

( 01.TOAN290)

P.Huy

6

8 - 9

H105

 

Lớp2 -PPT-K43

( 02.TOAN290)

6

4 - 5

H506

 

Lớp3 -PPT-K43

( 03.TOAN290)

N.Hằng

4

5 - 6

H505

 

Lớp4 -PPT-K43

( 04.TOAN290)

6

1 - 2

H105

 

Lớp5 -PPT-K43

( 05.TOAN290)

N.Hằng

4

11 - 12

H104

 

Lớp6 –PPT -K43

( 05.TOAN290)

N.Hằng

5

2 – 3

H504

 

 

4. ROBOT271 – Robot công nghiệp (2,2,0)

Các lớp sẽ học học phần Robot công nghiệp:

-  Lớp 43CĐT

 

Được tổ chức thành các lớp sau:

Tên lớp

Mã lớp

Tên GV

Thứ

Tiết

Phòng

Sĩ số lớp

Lớp1-ROBOT-K43

( 01.ROBOT271)

H.Ngọc

4

8 - 9

H506

 

Lớp1-ROBOT-K43

( 01.ROBOT271)

Linh

2

  1. 2

H101