Xuất bản thông tin

Thông báo danh sách HSSV được xét miễn, giảm học phí đợt 1 năm học 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT MIỄN,  GIẢM HỌC PHÍ

ĐỢT 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

(Kèm theo Quyết đinh số 247/CĐĐTĐL, ngày 19 tháng 10 năm 2016)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

1

Phạm Vũ Bình

11/12/1998

43 KTNL1

Con thương binh

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết khóa học

2

Phạm Vũ Thanh

11/12/1998

43ĐĐT1

Con thương binh

3

Nguyễn Tuấn Anh

05/07/1997

43CNTT

Con thương binh

4

Phạm Đức Hải

28/12/1998

43KTML

Con thương binh

5

Bế Văn Tâm

05/05/1998

43 ĐĐT2

Dân tộc Nùng, hộ cận nghèo

Miễn học phí từ tháng 9/2016 đến hết tháng 12/2016. đến tháng 1/2017 nộp bổ sung giấy xác nhận hộ cận nghèo để tiếp tục hưởng chế độ miễn học phí

6

Nguyễn Mạnh Trường

01/08/1998

43 ĐCN

Dân tộc Nùng, ở vùng ĐKKTXH đặc biệt khó khăn

Giảm 70% học phí từ năm học tháng 9/2016 đến hết khóa học

7

Phạm Văn Minh

21/1/1998

43 KTNL1

Con cán bộ CNVC, bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí từ năm học tháng 9/2016 đến hết khóa học