Xuất bản thông tin

Thông báo điều chỉnh thời gian, thủ tục xác nhận cho HSSV

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v Điều chỉnh thời gian, thủ tục xác nhận cho học sinh, sinh viên

 

Căn cứ ý kiến của học sinh, sinh viên (HSSV) tại Hội nghị tọa đàm trực tiếp với Hiệu trưởng ngày 6 tháng 1 năm 2016;

 

Nhà trường điều chỉnh thời gian và thủ tục xác nhận cho HSSV như sau:

 

1. Giấy xác nhận để làm thẻ xe buýt và Giấy xác nhận là HSSV của Trường không phải thông qua GVCN/CVHT.

 

2. HSSV nộp các giấy tờ xin xác nhận trước 15h00 hàng ngày từ  thứ hai đến thứ năm hàng tuần sẽ nhận lại giấy tờ vào ngày hôm sau. Trường hợp nộp ngày thứ sáu sẽ nhận lại vào thứ hai tuần sau.

 

3. Địa điểm nộp và trả các giấy tờ là tại văn phòng các Khoa. Giáo vụ khoa có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển giấy tờ xuống Phòng CTCT - Quản lý HSSV để xác nhận và trả lại cho HSSV.

 

4. Phòng CTCT - Quản lý HSSV có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn HSSV thực hiện đúng quy định này. Các hồ sơ, giấy tờ khác vẫn theo quy định cũ.