Xuất bản thông tin

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV còn học phần có điểm dưới 5 trong HK1 năm học 2016-2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TIẾP, TẠM NGỪNG HỌC, BUỘC THÔI HỌC

 

 

 

DANH SÁCH HỌC TIẾP CÁC KHÓA

 

DANH SÁCH TẠM NGỪNG HỌC CÁC KHÓA