Xuất bản thông tin

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại cho SV hệ CĐ K41 chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp do còn học phần dưới 5